Please update your Flash Player to view content.
Melbourne January 2018

 

 

 

January 2018 - Saturday 20, 6.00 pm
Religious Event


Maha Saya Wandana Pinkama

බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ සූ විසි මුනි සෑ සමිඳුන් අභියස සිදු කෙරෙන මහා සෑ වන්දනාව, ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ මෙහෙයවීමෙන් ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා සවස 6.00 ට පැවැත්වේ.
කප් රුක් පූජාව
ආලෝක පූජාව
සුවඳ දුම් පූජාව
ඖෂධ පූජාව
සූ විසි බුද්ධ වන්දනාව
මහා සෑ වන්දනාව
සුමධුර ධර්ම දේශනාව
ඇතුලත් දුර්ලභ වන්දනාවට ඔබටත් ශාසනාලයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිමු.
මේ පණිවිඩය ඔබේ නෑ හිත මිතුරන් අතරේ බෙදා හරින්න.
තෙරුවන් සරණයි !

At Sakyamuni Sambuddha Vihara, Berwick

Contact: Thushara 0402 488 287


 

January 2018 - Friday 26th, 
Cricket


20/20 Cricket


At La Page Park

Contact: Chris Driberg - mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

January 2018 - Friday 26, 9.30 am
Family Event


Australia Day Celebrations 2018


Contact: Sarath Piyasena 0449 977 394


 

January 2018 - Friday 26th, 10.30 am
Lunch


Australia Day Celebrations


Australia Day Celebrations at the Burgher Association 

At 358 Haughton Road Clayton 

Contact: Harvey Foenander 0421 303 374


 

January 2018 - Wednesday 31st,  
Fund-raising Dinner


Chamari Attapathu
(of Melbourne Renegades)

CHAMARI was born at Gokarella in February 1990 and played cricket for the Kurunegala Youth Cricket Club. Harsha de Silva was her coach when she played for the Sri Lanka Women’s Cricket Team. She is a left handed bat and right arm medium pace bowler. She has been Captain of the Sri Lanka Women’s Team and is now Vice-Captain.

CHAMARI rose to fame when she scored 178 runs off 143 balls against Australia in the 2017 ICC Women’s World Cup.

A fund raising dinner on Wednesday 31st JANUARY,  2018,  at UPALI’s

Contact: Susantha 0417 851 041 


Melbourne February 2018

 

 

 

February 2018 - Saturday 3, 6.30 pm
Music Concert


Be My Valentine

 

Contact: Nadee 0400 205 155, www.ausnewslanka.com.au 


 

February 2018 - Saturday 3rd, 7.00 pm to Midnight  
Dinner Dance music concert


RUHUNA PULSE 2018

RUHUNA PULSE 2018 Organized by Ruhuna University Alumni Australia
Singing, Acting, dancing and more..
A concert with a dinner dance
at Burgher association House,
358, Haughton Rd, Clayton. 
Tickets: $25.00 per head, Kids under 5yrs free, BYO drinks

At 358, Haughton Rd, Clayton, VIC 3168

Contact: Kumara 0438 106 735, Jayana 0420 751 928, Godakanda 0401 265 952


 

February 2018 - Sunday 4, 5.00 pm to 7.00 pm 
Celebration


70th Anniversary of Independence

At The Kingston City Hall, 979-985 Napean Highway,  Moorabbin

Contact: Consul General  9290 4210, 9290 4202


 

February 2018 - Sunday 4, 2.00 pm to 5.00 pm
Music show

 

Contact: Kelvin 0411 704 912  


 

February 2018 - Saturday 17th, 6.30 pm to 11.30 pm 
Songs, Music & Dancing


"Portuguese Ceylon 1594"

 
View trailer - https://www.youtube.com/embed/XDN1dxkPVQU?rel=0

Contact: Sunil 0433 268 348, Harin 0426 173 045, Dailin 0422 358 198


 

 

February 2018 - Saturday 17, 7.00 pm
Get Together


JAPURA GEE PEDURA 2018

 

At Sacred Heart Primary School Hall,  2 Mora Avenue, Oakleigh

Contact: Ranjith Ihalanayake 0422 837 344,Nalin 0430 934 455


 

February 2018 - Saturday 17, 6.30 pm
Stage Drama


Visira (The Mirror into Human Frailty)

Stage Drama directed by Kusumsiri Liayanaarchchi & Yashodhara Sarachchandra 

Contact: Ruwani 0409 568 547, Chinthaka 0433 335 070, Vathsala 0409 568 547


 

February 2018 - Saturday 17th, 7.00 pm
Music Concert


An Evening With Voice Print

An melodious evening not to be missed.

At Grand on Princess - Mulgrave

Contact: Navin Fernando 0481 231 892, Priyan 0487 877 876, Denver 0478 742 996


 

 

February 2018 - Friday 23, 7.00 pm
Award Ceremony


"Swarna Harasara" Award Ceremony

Award ceremony for musician Visharada Amarasiri Peiris, organised by Mihindu Childrens Foundation.

More details: A3 POSTER final.pdf


At CHANDLER THEATRE, Isaac Road, Keysborough

Contact: Vineetha Wijerathna 0404 774 345


 

February 2018 - Saturday 24, 6.30 pm
Stage Drama


"Rajakapuru" Stage Drama

Rajakapuru, a Sri Lankan stage drama directed by Janaka Premalal, full of sarcasm which has been staged for over 15 years entertaining Sri Lankan audiences. This is the first time it's to be staged in Melbourne. 13 artists will arrive in Australia for the performance.

The drama consists of couple of famous songs including the classic "Suwanda Saban Enga Gala". This will surely be a rare opportunity for Sri Lankans in Melbourne to experience an entertaining evening.

At Besen Centre, Burwood

Contact: Palitha Iddamalgoda 0412 244 166 

February 2018 - Saturday 24, 6.30 pm
Music Concert


NIMSARA 2018

Another exclusive production from the TEAM who brought 'NIMSARA- 2017'.

Save the date and stay tuned for more exciting updates.

More details to follow.

Contact: Charaka 0424 677 272


Melbourne March 2018

 

 

 

March 2018 - Saturday 3, 6.30 pm
Music Concert


Amarasiri Peries live in concert

සිංහල සංගීතයේ දාර්ශනික හඬ පෞර්ශය - අමරසිරි පිරිස් සංගීත ස්වන්ධනිය

කරුණාකර දිනය වෙන්කර තබාගන්න .

At Besen Centre, Station Street, Burwwod

Contact: Shantha Gamage 0432 653 750, Pradeep 0406 840 289, Neil 0438 651 238


 

March 2018 - Sunday 11, 4.00 pm to 7.00 pm 
Fundraiser


A Dutch Tiffin with Rob Foenander

 

A Dutch Tiffin with Rob Foenander, .A star of Radio and TV, Music for easy listening to party classics

At 358 Haughton Road Clayton Victoria Australia 3169

Contact: Harvey Foenander 0421 303 374


 

 

March 2018 - Saturday 17th, 7.00 pm
Dinner Dance


70's Night

At Glen Waverley Community Hall

Contact: Salomie Herrmann 0414 245 487


 

March 2018 - Sunday 18, 11.00 am to 4.00 pm
Fundraiser


Food Fair

Contact: Palitha 0413 662 742, Herby 0410 823 122, Rasika 0400 583 848


 

 

March 2018 - Saturday 24, 6.30 pm 
Dance Concert


"KADAWARA YAGAYA"

 

 

 
Contact: Nandana 0433 759 045, Nandasiri 0430 048 648, Pavithra 0431 188 905, Thusitha 0412 184 428 

 

March 2018 - Saturday 24, midday to 7.00 pm 
Music Concert


"Biggest Sri Lankan Music Carnival"

 

 

 

 

March 2018 - Saturday 31,
Comedy & Magic Show


ජනයි ප්‍රියයි Show එක හෙට

The Dynamic Comedy Duo "Janayi Priyay" will be coming to Australia & New Zealand for their First Tour. Get Ready to Have a good time. 

At Rowville Performing Arts Center

Tickets
- Will be Out in January

Contact: Malaka 0430 277 816

Melbourne April 2018

 

 

 

April 2018 - Sunday, 1st, from 9.00 am
New Year Celebrations


Aurudu Udanaya 2018-New Year Festival

Sinhala and hindu New year Festival 2018- Organised by Western Victoria Sri Lankan Buddhist Association.

More details Later

At Sassilla Park, 121 Station Road, Deer Park

Contact: Milkin Bandaranayaka 0425 855 621


 

April 2018 - Monday 02, 9.00 am
Family Event


SOORYA UDANAYA _ 2018

We are pleased to announce that, for the eight consecutive year, The Annual Sri Lankan New Year Festival (Soorya Udanaya_ Craigieburn) will be held on Monday 02nd of April 2018 (Easter Monday).
Venue: Highgate Recreation Reserve, Oval No: 2, Grand Blvd Craigieburn.
Proudly presents by, North Victoria Sri Lankan Welfare Association.

For Your Stalls, Please Contact: Irosh De Zoysa 0410 240 836 or Upul Chandana 0413 585 436

Contact: Upul Chandana 0143 585 436


 

April 2018 - Sunday 8th, 9.00 am
Festival 


Melbourne Bakmaha Ulela 2018

Sinhala Tamil New year Festival
(Melbourne Bakmaha Ulela),
Proudly Organised By Sri Lanka German Technical Training Institute
Old Boys Association Australia Inc.

At Dandenong Show Ground

Contact: Prasanna Kurukularatne 0409 210 967


 

APRIL 2018 - Sunday 08, 9.00 am
Family Event


Werribee Sri Lankan New Year

Sri Lankan Cultural Foundation of Werribee proudly presents Sri Lankan New Year 2018.

At Victoria University Soccer Ground, Werribee

Contact: Sanjaya Liyanagoda 0435 584 924


 

APRIL 2018 - Saturday 14, 7.30 pm
Music Concert


"Worlds Fastest Pianist"

Visit https://www.facebook.com/BencePeterMusic/

World's fastest pianist and Global Piano Sensation - Peter Bence touring Australia for the first time.

At The National Thearte, St Kilda

Contact:  MegaLive Events 0403 040 659


 

APRIL 2018, Saturday 21, 7.00 pm
Dinner Dance


KelaniNite 2018


At Malvern Town Hall

Contact: Sanjaya Perera 0433 487 427


 

APRIL 2018 - Saturday 21, 
Music Concert

"API MACHAN"


Contact:
  Saman 0425 635 925, Chalaka 0451 459 099


Melbourne May 2018

 

 

 

May 2018 - Saturday, 5th,  
Music Concert


Contact: Dhanushka 0401 632 264


 

May 2018 - Saturday 5th, 7.00 pm  
Dinner Dance

Devi Night 2018

At Springvale Town Hall
 
More information to follow.
 

Contact:  Yasitha 0430 228 310, Inakshi 0415 289 991


 

May 2018 - Sunday 06, 6.00 pm
Music Concert


API KAURUDA - WAYO AUSTRALIA TOUR 2018

MOST AWAITED CONCERT COMING TO MELBOURNE, SANGEETH WITH WAYO LIVE IN CONCERT 2018.

MORE DETAILS TO COME. 

At BESEN CENTRE

Contact: SUMEDA 0424 181 665


 

May 2018 - Saturday 12, 7.00 pm
Dinner Dance


"Blast from the Past"

Annual Dinner Dance organised by Musaeus College Past Pupils' Association of Victoria

For Tickets -
President: Ohlu Wickramaratna 0419 334 788
Secretary: Helini Somaratne 0406 291 759

At Springvale Town Hall, 397 - 405 Springvale Road, Springvale.

Contact: Ohlu Wickramaratna 0419 334 788


 

MAY 2018, Saturday 12, 7.00 pm
Dinner Dance


Crusaders Night 2018

More information to follow

Contact: Methmal 0430 189 115


 

May 2018 - Saturday 12th, 6 pm 
Music Concert

Presented by GAYANA MUSIC CIRCLE

"KEEP THE DATE FREE"

Contact: Tharupathi Munasinghe 0481 150 809, +94 778 576 311


 

May 2018 - Saturday 19th, 7.30 pm
Dinner Dance


Maroons Night 2018

Maroons Night 2018 - Presented by Old Anandians Association of Victoria

At Springvale Town Hall

Contact: Tyrone 0417 382 660


 

May 2018, Saturday 26 7.00 pm

Dinner Dance


Outreach 2018

Outreach 2018 organised by Sinhala Payer Group Melbourne for the third time to raise funds to buy medical equipment for rural hospitals in Sri Lanka. Keep your date free. Last two years event was sold out three weeks prior to the event (500 tickets). Keep an eye on the ticket release date. More details to be posted soon.


Date: 26 May 2018
Venue: Springvale Town Hall

Contact: Malindra 0430150001


 

Melbourne June 2018

 

 

 

June 2018 - Sunday 10, 6.30 pm 
Music Concert


"රන් රූ 2018" - Namal, Shashika & Aathma

Ran Roo Team is Ready to Treat Melbourne Music Lovers to a Unique & Memorable Night for the 4th Consecutive year.

Expect a High Quality Production as we celebrate our 4th Year. 
 
Location - Besen Center - Burwood  |  Tickets - Will be Out in April 2018
 
Contact: Malaka Yapa 0403 040 659 & Mega Live Events  

 

June 2018 - Saturday 16th, 7.00 pm
Dinner Dance


Hantane Nite 2018

Peradeniya University Alumni Australia Vic Chapter Presents their Annual Dinner Dance
Hantane Nite 2018

At the Box Hill Town Hall

Contact: Mangala Jayasinghe 0430 029 797